Oferowane wsparcie

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
  • Poradnictwo specjalistyczne  m.in.: zawodowe, psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe do wyboru:

SPRZEDAWCA/TELEMARKETER

ROBOTNIK GOSPODARCZY Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI G1,G2

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY z elementami księgowości

Szkolenia zakończone dokumentem potwierdzającym nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

  • Staże – 3 miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.